LIIAN USEIN BRÄNDI NAKITETAAN YKSIN MARKKINOINNILLE.

On ironista, että vielä näinä päivinäkin brändi nähdään niin kovin kapea-alaisena mahdollisuutena. Se koetaan usein vain ulkoisena markkinointia tukevana ratkaisuna. Tällä toiminnan asenteella iso osa yrityksen omasta henkilöstöstä jätetään sivustakatsojan rooliin. Ja juuri heidän pitäisi ymmärtää, sisäistää ja rakastaa brändiään. Olla ylpeitä siitä, että voivat olla osana toteuttamassa menestystarinoita. Toteuttamassa sitä lupausta, minkä brändi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille antaa.

VASTUU JOHDOLLA

Oleellista johtamisen onnistumisessa on, että kommunikointi onnistuu.

Tämä teesi on totta, olipa yritys minkäkokoinen tahansa. Jos on osattu laatia toimintatavat niin yrityksen sisäiselle kuin ulkoisellekin kommunikoinnille, on luotu mahdollisuus toimivalle viestinnänkulttuurille. On yhteinen, identiteetin mukainen tapa puhua – ja ymmärtää.

Johdon tehtävä ja vastuu on kuunnella ja varmistaa, että yrityksen strategialinjat toteutuvat arkipäivän toiminnoissa. Kuunnellaan asiakkaita. Kuunnellaan omaa henkilöstöä. Kuunnellaan koko toimintaympäristöä. Viisaat johtopäätökset tuottavat parhaat tarkennukset tulevaisuudelle. Yhtenä menestysmittarina toimii yrityksen brändipääoman kehittyminen.

BRÄNDÄYSPOLUN ASKELEET

Brändin strategia, brändiarkkitehtuuri, sisältö, tavoitteet, lupaus, kommunikointi, toiminta ja johtaminen. Tässä ovat askeleet, joilla viitoitetaan brändille sisältö, suunta ja tavat toimia. Lähtökohdaksi muodostetaan käsitys brändin nykytilasta, jotta ymmärretään paremmin kuljettavan matkan mitta, ympäristö ja vauhti. Brändäystyöstä laaditaan projektisuunnitelma. Työssä ovat mukana yrityksen johdon ja brändäyskumppanin yhdessä määrittelemä ryhmä.

Brändi palkitsee tekijänsä ja käyttäjänsä.